Słoneczny Pokój

sp
Fundacja Słoneczny Pokój jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.

Nasze cele:

- Stworzenie środowiska sprzyjającego wzajemnej wymianie kompetencji i twórczej współpracy przedstawicieli różnych profesji, integrującego działalność edukacyjną, artystyczną, ekologiczną, społeczną i biznesową;
- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej, międzypokoleniowej oraz przełamywanie barier społecznych;
- Ochrona środowiska naturalnego, w tym wspieranie i rozwijanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych;
- Podejmowanie i promowanie działań na rzecz ułatwienia aktywnego i dobrego funkcjonowania rodzin z dziećmi w przestrzeni publicznej miast i wsi;
- Kształtowanie u dzieci i młodzieży przekonania i postaw bycia równoprawnymi i aktywnymi współtwórcami przestrzeni publicznej oraz działania na rzecz zaspokojenia ich potrzeb kulturowych, społecznych i emocjonalnych;
- Ochrona i popularyzacja ginących zawodów, promocja kultury i sztuki ludowej, rewitalizacja zabytków, kształtowanie poczucia tożsamości oraz atrakcyjności kulturowej regionu Lubelszczyzny;
- Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom, przemocy, dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu poprzez kreowanie bezpiecznej przestrzeni twórczej dającej możliwość nawiązania głębszej relacji zarówno ze sobą, swoimi potrzebami i zdolnościami jak i z innymi ludźmi;
- Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez tradycyjne i alternatywne sposoby wspomagania zdrowia;
- Promowanie i realizacja nowatorskich form artystycznych i szkoleniowych.
- Organizacja wszelkich form zajęć i akcji edukacyjnych i artystycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z zakresu: ekologii, szacunku do zwierząt, etycznej rozrywki, komunikacji bez przemocy, ponadkulturowej i ponadreligijnej wspólnej tożsamości człowieka jako mieszkańca planety Ziemia, zdrowego żywienia, praw człowieka, oraz innych społecznie ważnych tematów;
- Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach religijnych;
- Edukację ekologiczną, wspieranie, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Propagowanie ekologicznego stylu życia, oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów;
- Podejmowanie działań na rzecz tworzenia, poszukiwania, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających społecznościom lokalnym i wspólnotom osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach;
- Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z ich naturą traktowania zwierząt i ludzi, reakcję na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa;
- Konsultacje społeczne poprzez organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem.
- Korzystanie z szeroko pojętego języka sztuki oraz jej narzędzi dla realizacji i promocji idei zawartych w statucie;

Współtworzymy ACS Cicha4 a jedną z naszych inicjatyw jest czytelnia WOLNOŚĆ, gdzie zbieramy i udostępniamy literaturę o tematyce praw człowieka, praw zwierząt, weganizmu, etyki, filozofii, feminizmu, głębokiej ekologii, samowystarczalności oraz tą tu nie wymienioną a mającą u swych korzeni tematy wolnościowe. https://www.facebook.com/pages/CzytelniaWolność/627817920595531

Współpracujemy z lubelską grupą Vivy i promujemy niezależny fanpage Lubię Cyrk bez Zwierząt https://www.facebook.com/LubieCyrkBezZwierzat.

Słoneczny Pokój na FB

}